Световна Седмица на Кърменето 2016: КЪРМЕНЕТО – ключ към устойчиво развитие

В Новини, Събития , , ,

CCK2016

Вижте програмата на събитията за цялата странатук


Цели на Световната Седмица на Кърменето 2016

Информираност
Да информира хората за новите цели на устойчивото човешко развитие и как те се отнасят към кърменето и храненето на бебета и малки деца.

Транйно установяване
Трайно да установи ролята на кърменето в подкрепа на устойчивото човешко развитие.

Насърчаване
Да насърчи разнообразие от действия на всички нива, засягащи кърменето и храненето на бебета и малки деца, за времето на новите цели на устойчивото човешко развитие.

Обвързване
Предприемане и улесняване на инициативи с цел насърчаване, опазване и подкрепа на кърменето.


По какъв начин кърменето подпомага изпълнението на всяка една от 17-те цели за устойчиво развитие:

Цел 1БЕЗ БЕДНОСТ
Кърменето е естествен и евтин начин за хранене на бебетата и децата. То е достъпно за всички и не натоварва бюджета на домакинствата в сравнение с изкуственото хранене. Кърменето допринася за намаляване на бедността.
Цел 2БЕЗ ГЛАД
Изключителното кърмене и кърменето в продължение на две години и повече, предоставя висококачествени хранителни вещества и достатъчно енергия, и може да помогне за предотвратяване на глада, недохранването и затлъстяването. Кърменето също така означава, сигурна храна за кърмачетата.
Цел 3ДОБРО ЗДРАВЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Кърменето значително подобрява здравето, развитието и оцеляването на бебетата и децата. То също допринася за подобряване на здравето и благосъстоянието на майките, както в краткосрочен така и в дългосрочен план.
Цел 4КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
Кърменето и адекватно допълнително хранене са основи за готовността да се учи. Кърменето и доброто качество на допълнителните храни значително допринасят за умственото и когнитивното развитие и по този начин насърчават ученето.
Цел 5РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ
Кърменето е велик изравнител, даващо на всяко дете справедлив и най-добрия старт в живота. Кърменето е уникално право на жените и те трябва да бъдат подкрепени от обществото да кърмят оптимално. Опитът с кърменето може да бъде удовлетворяващ и овластяващ майката, тъй като тя контролира как храни бебето си.
Цел 6ЧИСТА ВОДА И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ
Кърменето на поискване предоставя всичката вода, от която се нуждае бебето, дори в горещо време. От друга страна, изкуственото хранене изисква достъп до чиста вода и санитарно-хигиенни условия.
Цел 7ДОСТЪПНА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
Кърменето изисква по-малко енергия сравнено с индустрията за производство на адаптирани млека. То също така намалява нуждата от вода, дърва и изкопаеми горива в дома.
Цел 8ДОСТОЙНА РАБОТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Кърмещите жени, които се подкрепят от работодателите си са по-продуктивни и лоялни. Защита на майчинството и други политики на работното място, могат да дадат възможност на жените да съчетаят кърмене и другата им работа или заетост. Добрите работни места трябва да се погрижат за нуждите на кърмещите жени, особено тези в рискови ситуации.
Цел 9ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА
С индустриализацията и урбанизацията времевите и пространствени предизви- кателствата стават все по-видни. Кърме- щите майки, които работят извън дома трябва да се справят с тези предизвика- телства и да бъдат подкрепени от рабо- тодателите, собствените си семейства и общности. Почасово гледане на деца в близост до работното място, стаи за кър- мене и паузи за кърмене могат да проме- нят ситуацията значително.
Цел 10НАМАЛЯВАНЕ НЕРАВЕНСТВАТА
Практиките свързани с кърменето се различават по целия свят. Кърменето трябва да бъде защитено, насърчавано и подкрепяно сред всички, но най-вече сред бедните и уязвими групи. Това ще помогне за намаляване на неравенствата.
Цел 11УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ
В суматохата на големите градове, кърмещите майки и техните бебета имат нужда да се чувстват сигурни и добре дошли на всички обществени места. Когато ударят бедствия и хуманитарни кризи, жените и децата са засегнати непропорционално. Бременни и кърмещи жени се нуждаят от специална подкрепа по време на тези времена.
Цел 12ОТГОВОРНИ КОНСУМАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
Кърменето осигурява здравословен, жизнен, не замърсяващ околната среда, не изискващ интензивно ресурси, устойчив и естествен източник на храна и препитание.
Цел 13ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
Кърменето защитава здравето на новородените и дава сигурност за храненето по време на трудности и климатични бедствия, които са резултат от глобалното затопляне.
Цел 14ЖИВОТ ПОД ВОДАТА
Кърменето води до по-малко отпадъци в сравнение с храненето с адаптирано мляко. Промишленото производство на формула и разпространението и водят до отпадъци, които замърсяват моретата и засяга морския живот.
Цел 15ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА
Кърменето е екологично в сравнение с храненето с адаптирано мляко. Производство на формула предполага млекопроизводство, което често оказва натиск върху природните ресурси и допринася за въглеродните емисии и климатичните промени.
Цел 16МИР И СПРАВЕДЛИВОСТ, СИЛНИ ИНСТИТУЦИИ
Кърменето е залегнало в много рамки и конвенции за човешките права. Националното законодателство и политики за защита и подкрепа на кърмещите майки и бебета, са необходими за да се гарантира, че правата им се спазват.
Цел 17ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЦЕЛИТЕ
Глобалната стратегия за хранене на бебето и малкото дете (GSIYCF) насърчава мулти-секторното сътрудничество, и може да се гради върху различните партньорства за подкрепа на развитието чрез програми и инициативи, свързани с кърменето.

Загрижени ли сте за хората, планетата, благополучието и мира?
Присъединете се към многото хора, които вярват в устойчивото развитие – нека живеем по начин, който не вреди на следващите поколения.

ССК Цели

Цели

Цел 1Изкореняване на бедността навсякъде и във всички нейни форми.


Цел 2Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.

Цел 3Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.

Цел 4Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.

Цел 5Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.


Цел 6Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.

Цел 7Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.

Цел 8Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

Цел 9Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.


Цел 10Намаляване на неравнопоставеността в и между страните.

Цел 11Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове.

Цел 12Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

Цел 13Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.


Цел 14Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

Цел 15Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането й, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.

Цел 16Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.

Цел 17Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие.


Изтеглете материали за Световната Седмица на Кърменето 2016: КЪРМЕНЕТО – ключ към устойчиво развитие:
Информация за Световната седмица на кърменето 2016
17 цели на устойчиво развитие и ролята на кърменето
Връзка между целите за устойчиво развитие и кърменето
Постер ССК 2016


Световната седмица на кърменето, координирана от Световния алианс за кърмене (WABA), е част oт програмата на gBICS (Глобална инициатива в подкрепа на кърменето за детско оцеляване) “Подобряването на практиките, свързани с кърменето, допринася за правата на жените, тяхното здраве и устойчива среда”. Програмата има за цел постигането на устойчиво развитие отвъд времевите предели на ЦХР, чрез увеличаване на броя на кърмени деца и удължаване на средната продължителност на кърменето и чрез повишен брой интервенции при бебетата и децата, както и чрез превръщане на политиките в практика, която допринася за усилията, насочени към справяне с промените в климата и неравенството между половете в рамките на правата на човека.Световният алианс за кърмене координира организацията и отбелязването на Световната Седмица на Кърменето заедно с партньорите си Академия за медицина на кърменето, IBFAN, ILCA, Ла Лече Лига Интернешънъл, Wellstart International и с подкрепата на УНИЦЕФ, СЗО!