Общо събрание 2022

В Новини ,

Уважаеми членове на Ла Лече Лига България,

Управителният съвет на Сдружение „Ла Лече Лига България“ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 11 юни 2022 г. (събота) от 18 ч. в конферентната зала на zoom.us, при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за 2021 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението за 2021 г.
3. Приемане бюджет на Сдружението за 2022 г.
4. Разни
Общото събрание ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с Устава на Сдружението. Пълноправните членове имат право на решаващ глас. Асоциираните членове имат право на съвещателен глас и нямат право да гласуват при взимане на решения. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете, имащи право на решаващ глас. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

В отделен имейл ще получите Отчет за дейността за 2021 и Годишен финансов отчет 2021. Също така ще ви бъде изпратена и връзка към конферентната зала на zoom.us.

С най-добри пожелания,
Управителен съвет
Ла Лече Лига България