Общо събрание 2018

В Новини

Управителният съвет на Сдружение Ла Лече Лига България свиква Общо събрание на 11.01.2018 г. (четвъртък) от 21:00 часа в zoom.us при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на сдружението за периода 2015-2017 год.
  2. Приемане и изключване на членове на Сдружението
  3. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на сдружението и членовете на досегашния Управителен съвет.
  4. Избор на Управителен съвет на Сдружението.
  5. Избор на Председател от избраните членове на Управителния съвет.
  6. Промяна на устава на Сдружението
  7. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да присъстват лично или чрез упълномощено лице (член на ЛЛЛ).

УС на Ла Лече Лига България
1. Таня Русева – председател
2. Мария Атаасова
3. Мария Йолова