Общо събрание 2021

В Новини

Управителният съвет на Сдружение „Ла Лече Лига България“ свиква Общо събрание на
членовете на сдружението на 6 март 2021 г. (събота) от 19:00 ч. в конферентната зала на
zoom.us, при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на Сдружението за 2020 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението за 2020 г.
3. Приемане бюджет на Сдружението за 2021 г.
4. Разни

Общото събрание ще се проведе и решенията ще се вземат в съответствие с Устава на
Сдружението. Пълноправните членове имат право на решаващ глас. Асоциираните членове
имат право на съвещателен глас и нямат право да гласуват при взимане на решения. Общото
събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете, имащи право на
решаващ глас. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

УС на Ла Лече Лига България