От 25 май 2018г. влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) (ЕС) 2016/679, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Лични данни са всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирана Вашата личност. Обработката на лични данни може да бъде както събирането им, така и всяка друга дейност свързана с тях.

Сдружение Ла Лече Лига България, в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено тези данни за Вас, които са необходими за спазването на ангажиментите към Вас, които произтичат от доброволно попълнените от Вас формуляри. Ние пазим Вашите лични данни отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Сдружение с нестопанска цел за обществено полезни дейности „Ла Лече Лига България“
ЕИК/БУЛСТАТ: 175801595
Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. Дружба бл.9 вх.А
E-mail: info@lllbg.org
Телефон.: 0888 555 385

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Законосъобразност на обработването
Сдружене Ла Лече Лига България събира и обработва Вашите лични данни във връзка с доброволното Ви членство в сдружението, доброволното Ви дарителство за сдружението , доброволното Ви участие в събития на сдружението, доброволния Ви абонамент за електронните издания на сдружението или при доброволно попълване на формуляр с искане за консултация относно кърмене и отглеждане на малко детете. Ние обработваме личните Ви данни въз основа на следното:

 • Изрично получено от Вас съгласие;
 • За изпълнение на поетите ангажименти към Вас, които произтичат от доброволно попълнените от Вас формуляри;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Ла Лече Лига България;
 • За целите на легитимния интерес на Ла Лече Лига България.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Сдружение Ла Лече Лига България събира и обработва личните данни за следните цели:

 • регистриране на членство в сдружението;
 • регистриране на дарителство за сдружението;
 • счетоводни цели;
 • регистрация за участие в събития на сдружението;
 • изпращане на електронни издания и съобщения на сдружението;
 • предоставяне на информация и помощ за кърмене по Ваше искане;
 • статистически цели.

Спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Сдружение Ла Лече Лига България може да обработва и съхранява личните Ви данни при изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме?
Сдружение Ла Лече Лига България обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща)
  • Цел, за която се събират данните:
   1. Регистрация на членство в сдружението;
   2. Регистрация на дарение за сдружението;
   3. Регистрация на участие в събития на сдружението;
   4. Изпращане на електронни издания и съобщения на сдружението;
   5. Осъществяване на връзка с Вас и предоставяне на информация и подкрепа за кърмене.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С попълването на формуляр, прочитането и приемането на условията Вие ни давате Вашето съгласие, на което основание обработваме Вашите лични данни.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете, може да ни предоставите допълнителна информация (точен адрес, телефон)
  • Цел, за която се събират данните:
   1. Изпращане на печатни издания на Сдружение Ла Лече Лига България;
   2. Осъществяване на връзка с Вас и предоставяне на информация и подкрепа за кърмене.
  • Основания за обработка на данните: С попълването на формуляр, прочитането и приемането на условията Вие ни давате Вашето съгласие, на което основание обработваме Вашите лични данни.
 • Други данни, които Ла Лече Лига България обработва – При влизане в нашия уебсайт системата на нашия хостинг-провайдър събира технически данни за използваната операционна система, интернет браузър, дата и час на посещението и IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: статистически проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Осъществяване на легитимните интереси на администратора;

Сдружение Ла Лече Лига България не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Сдружение Ла Лече Лига България от лицата, за които се отнасят.
Ние не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Сдружение Ла Лече Лига България съхранява Вашите лични данни за срока на Вашето членство в сдружението, на абонамента Ви за електронните ни издания и съобщения или на участието ви в нашите събития. След изтичането на този срок, ние полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на ангажмиентите ни към Вас, произтичащи от попълнените от Вас формуляри или с оглед легитимни интереси на Ла Лече Лига България или друго, Ви уведомяваме своевременно за това.

Сдружение Ла Лече Лига България съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на Вашето членство в сдружението.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Сдружение Ла Лече Лига България може да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Тома може да се случи, ако сме длъжни:

 1. да отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи;
 2. да спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане;
 3. да защитим правата или личната безопасност на Ла Лече Лига Лидери и трети лица съгласно действащото законодателство.

Сдружение Ла Лече Лига България не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Сдружение Ла Лече Лига България за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено на info@lllbg.org.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за Вашето членство в сдружението или абонамента ви за нашите електронни издания и съобщения, Вашето членство или абонамент се прекратява.

Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Сдружение Ла Лече Лига България потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Сдружение Ла Лече Лига България Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните в електронен вид е безплатно, но си запазваме правото да наложим такса за пощенски и печатни разходи, в случай на искане за предоставяне на данните в печатна форма.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Сдружение Ла Лече Лига България на info@lllbg.org.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Сдружине Ла Лече Лига България изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Сдружение Ла Лече Лига България;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Сдружение Ла Лече Лига България не е длъжено да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез електронно писмено искане, изпратено до Сдружение Ла Лече Лига България на адрес info@lllbg.org, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Сдружиние Ла Лече Лига България не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Сдружение Ла Лече Лига България да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Сдружение Ла Лече Лига България имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изискате в електронен вид данните, които съхраняваме и обработваме за Вас, като изпратите искане на info@lllbg.org.

Вие можете да поискате от Сдружение Ла Лече Лига България директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Сдружение Ла Лече Лига България да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ние може да откажем да предоставим тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Сдружение Ла Лече Лига България, които се отнасят до Вас.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Ако Сдружение Ла Лече Лига България установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Ние не сме длъжени да Ви уведомим, ако:

 • сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg